Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Rada Rodziców

w roku szkolnym 2023 / 2024

Przewodniczący: p. Marek Wręczycki
Zastępca: p. Dorota Piotrowska
Skarbnik:  p. Janina Mrugała

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

Rada Rodziców podczas zebrania w dniu 21.09.2020 na mocy uchwały podjęła decyzję o zmianie wysokości składki na Komitet Rodzicielski.

Uchwalone zostało, że w bieżącym roku szkolnym składka wynosić będzie 35 zł na pierwsze dziecko i na drugie w rodzinie, uczęszczające do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Trzecie i kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Składka została podniesiona, ponieważ w czasie pandemii Covid-19 nie można organizować żadnych imprez, które zawsze były organizowane przez Radę Rodziców, przez co pomoc w  dofinansowywaniu mogłaby okazać się utrudniona lub nawet niemożliwa.

Pieniądze pochodzące ze składek na Radę Rodziców zostaną przeznaczone m.in. na:

– pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,

– dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak: Święto Szkoły, festyn sportowo -rekreacyjny, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych, w tym roku odbywających się zdalnie

– sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań, 

– nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów przyznawane na koniec roku szkolnego

– zakup książek do biblioteki szkolnej, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

– wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego,

– na dofinansowanie potrzeb przedszkola.

Składkę można uiścić w dwóch ratach, pierwszą ratę należy wpłacić do końca grudnia, drugą natomiast do końca marca.

Wpłat proszę dokonywać na konto:

PL07 828810145001013194060001 Bank Spółdzielczy w Koszęcinie

O wszystkich wydatkach będziemy informować na stronie naszej szkoły: www.kochcice.edu.pl