Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Doradztwo zawodowe

DROGA UCZENNICO, DROGI UCZNIU,
DOKONANIE WYBORU… NIGDY NIE JEST ŁATWE
Rodzic, Nauczyciel, Doradca zawodowy – to są osoby, które mogą Ci pomóc w podjęciu pierwszej w życiu ważnej decyzji dotyczącej Twojej przyszłości
jednak to TY jesteś osobą, która będzie (powinna) DECYDOWAĆ
Nikt nie podejmie decyzji za Ciebie !

Pamiętaj
– decyzja, którą podejmiesz zaważy na Twoim życiu – jednak nie będzie go przesądzać
– w dzisiejszych czasach masz ogromne możliwości, a nawet konieczność zmiany zawodu, kompetencji czy kwalifikacji …

RODZICU znajdź czas na rozmowę….
 Zapytaj dziecko do jakiej szkoły chce pójść.
 Rozważ wszystkie czynniki, które mogą być kluczowe dla podjęcia decyzji.
Oferuj pomoc i pomagaj tak, jak tego Twoje dziecko oczekuje.
Pomóż dziecku wybrać najlepsze rozwiązanie.

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ MA DO WYBORU:
4–letnie liceum ogólnokształcące, (bądź różne profile np: biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny, humanistyczny)

Jeżeli chcesz się dostać do liceum musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np.uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych,sportowych, aktywność społeczna -wolontariat.
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego (bądź wybranego profilu).

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu liceum możesz:
– kontynuować naukę w szkole wyższej ( po zdanym egzaminie maturalnym)
– kształcić się zawodowo w szkole policealnej,
– pójść do pracy,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

5–letnie technikum, (kierunki np: Technik informatyk, Technik holelarstwa, Technik budownictwa, Technik mechanik, Technik logistyk )
Jeżeli chcesz się dostać do technikum musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat.
Rekrutacja odbywa się drogą internetową.
Praktyczną naukę zawodu odbywasz w formie praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych.
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie średnie i otrzymasz świadectwo ukończenia technikum.
Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który składa się:
– z części pisemnej,
– części praktycznej,
otrzymasz świadectwo potwierdzające kwalifikację w (danym) zawodzie.
Jeśli uzyskasz wykształcenie średnie i świadectwa ‎potwierdzające obie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, otrzymujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Po zdaniu egzaminu maturalnego:
– pisemnego:
– z języka polskiego,
– z matematyki,
– z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym),
– i z co najmniej jednego, ale nie więcej niż sześciu wybranych przedmiotów dodatkowych (na poziomie rozszerzonym),
– ustnego:
– z języka polskiego,
– języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu).
otrzymasz świadectwo dojrzałości.
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu technikum możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– kontynuować naukę w szkole wyższej,
– kształcić się dalej zawodowo w szkole policealnej,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.

3–letnią branżową szkołę pierwszego stopnia (przykładowe zawody: cukiernik, kucharz, piekarz, elektryk, elektromachanik, elektromonter, fryzjer, krawiec, stolarz

Jeżeli chcesz się dostać do branżowej szkoły I stopnia musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
– złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w szkole w trakcie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w trakcie rekrutacji,
– świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
– szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie, np. uzyskane wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, aktywność społeczna, np. wolontariat. Rekrutacja odbywa się drogą internetową.
Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy lub w warsztatach szkolnych.
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz wykształcenie zasadnicze branżowe i otrzymasz świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia.

Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia możesz:
– rozpocząć pracę w zawodzie,
– uczyć się dalej w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym jedną z kwalifikacji jest ta zdobyta w branżowej szkole I stopnia
– uczyć się dalej w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (od drugiej klasy), a po zdaniu matury możesz kontynuować kształcenie na studiach wyższych,
– zdobywać nowe kwalifikacje w ramach: kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, kursów kompetencji ogólnych i innych kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w instytucjach kształcenia dorosłych.


3–letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi).

Jeżeli chcesz się dostać do szkoły specjalnej musisz:
– ukończyć szkołę podstawową,
– złożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Czego będziesz się uczyć?
w trakcie 3 letniej nauki wg indywidualnego programu edukacyjnego będziesz uczestniczył w zajęciach:
– edukacyjnych,
– rewalidacyjnych,
– sportowych,
– kształtujących kreatywność (m.in. muzyka, plastyka).
Jakie wykształcenie zdobędziesz?
Uzyskasz świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy (bez egzaminów).
Co możesz robić dalej?
Po ukończeniu szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy możesz podjąć pracę lub kontynuować naukę w instytucjach kształcenia dorosłych,8.
WYKAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ KIERUNKI KSZTAŁCENIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W POWIECIE LUBLINIECKIM :
– Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu ul. Szymały 3 strona: zsot.lubliniec.pl
Kierunki:
Liceum ogólnokształcące, technik budownictwa Technik hotelarstwa, Technik informatyk, Technik logistyk, Technik mechanik, Technik teleinformatyk

– Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza Lubliniec ul. Sobieskiego 22 strona: mickiewicz.net.pl
Profile Liceum: biologiczno-chemiczny, matematyczno-fizyczny, humanistyczny, biznesowy oraz Technik logistyk , Technik informatyk

– 23Zespół Szkół Zawodowych w Lublińcu ul. Klonowa 10 strona: zszlubliniec.pl
Kierunki: Technik elektryk, Technik żywienia i usług gastronomicznych
Szkoła branżowa 1 stopnia w zawodach: dekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, Monter zabudowy i robót wykończeniowych, murarz tynkarz, cukiernik, kucharz, piekarz, elektryk, elektromechanik, elektronik, fryzjer, krawiec, sprzedawca, stolarz, tapicer, ogrodnik, automatyk, drukarz offsetowy, kierowca mechanik kelner, przetwórca mięsa, lakiernik samochodowy

– Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublincu ul. Grunwaldzka 48, strona www.ckziulubliniec.pl


Kierunki: Klasa medyczno – farmaceutyczna; Klasa o profilu odnowy biologicznej z kursem umiejętności w zakresie masażu klasycznego, kosmetologii lub dietetyki; Technik reklamy

– Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lublińcu ul. Stalmacha 90; strona: www.soswlubliniec.pl

Kształci uczniów:
– z upośledzeniem intelektualnym lekkim :
Szkoła Branżowa I stopnia, Oddział Wielozawodowy w wybranym kierunku np. ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, lakiernik samochodowy
– z niepełnosprawnością słuchową: Szkoła Branżowa I stopnia kształci w zawodach kucharz, krawiec, ogrodnik, pracownik obsługi hotelowej oraz Technikum Specjalne w zawodach: technik informatyk, Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uwaga!
W.w oferta dotycząca kierunków kształcenia poszczególnych szkół może ulec zmianie
UCZENNICO, UCZNIU
Jeśli masz wątpliwości jaką szkołę wybrać, zapraszam na konsultacje indywidualne do doradcy zawodowego w Twojej szkole.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
Pobierz dokument:

WSDZ

Małgorzata Derkowska
Doradca zawodowy