Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 25- 27 MAJA 2021

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.

Drogi Uczniu!

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
  2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 3.
  3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
  4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  5. Na egzamin przyjdź o godzinie 8:40.

We wtorek i środę (j. polski i matematyka) wejście/wyjście od strony sali gimnastycznej.

W czwartek (j. angielski/j. niemiecki) wejście/wyjście drzwiami głównymi.

     6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce.

     7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.

     8. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.

Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

      9. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. Najlepiej niegazowaną.

     10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).

     11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

    12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

    13. Zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

  14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. (Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed egzaminem).

   15. Zdający powinni zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w szafce. Osoby pozostawiające lub odbierające swoje rzeczy zachowują odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).

   16. Pamiętaj aby przed i po egzaminie nie gromadzić się pod szkołą. Po egzaminie udaj się do domu.

 

Podziel się wrażeniami z kolegami i koleżankami, wykorzystując media społecznościowe, komunikatory, rozmowę telefoniczną.

 

źródło CKE