Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach, ul. Parkowa 45, 42-713 Kochanowice
  2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
  3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
   a) realizacji zadań wynikających ze statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach
   b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
   c) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciążących na Administratorze
   d) wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
   a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
   b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.
   c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
  6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
   a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
   c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
   – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
   – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
   – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
   – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
   d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
   e) do przenoszenia danych,
   f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych
  9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
  10. Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, że rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.