Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

KONKURS PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY “MISTRZOWIE ENERGII”

                                     

 

 

                                        REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

                                          PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO

                                                „MISTRZOWIE ENERGII”

UCZESTNICY KONKURSU 

 • Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków oraz uczniów klas I – VIII Szkoły Podstawowej, którzy chcą podzielić się swoimi pomysłami, w jaki sposób można oszczędzać energię. 
 • Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
 • przedszkole,
 • klasy I-III,
 • klasy IV-VIII.

 

CELE KONKURSU:  

 • zwiększenie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat znaczenia oszczędzania energii,
 • poznanie przez uczniów sposobów realizacji tego działania oraz związanych z tym korzyści,
 • rozwijanie kreatywności uczniów,
 • promowanie zdrowych cyfrowych nawyków wśród uczniów i nauczycieli.

           

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
 • Informacje o konkursie opublikowane będą na stronie internetowej szkoły oraz przekazane przez edziennik Vulcan rodzicom.
 • Konkurs jest organizowany w ramach programu Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).
 • Konkurs jest częścią kampanii „Mistrzowie Energii”, organizowanej przez Fundację Czyste Powietrze i wspieranej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.

WARUNKI KONKURSU 

 • Udział w konkursie jest całkowicie dobrowolny. 
 • Zadaniem konkursowym polega na wykonaniu  pracy plastycznej lub kolażu zdjęć w formacie A4 pod hasłem “Mistrzowie Energii” a więc powinny przedstawiać sposoby oszczędzania energii oraz korzyści z tego płynące.  
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko 1 pracę
 • Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące dane: imię i nazwisko autora oraz  klasę/grupę. 
 • Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia zgadzają się na piśmie na opublikowanie imienia, nazwiska, wieku dziecka oraz zwycięskich prac na stronie internetowej ZSP w Kochcicach, portalu społecznościowym Facebook(przedszkole) oraz przekazanie ich do lokalnych mediów (załącznik nr 1). 
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu  i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs zostały wykonane osobiście i samodzielnie, nie naruszają praw osób trzecich oraz nie były nagrodzone wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowane. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, które naruszają regulamin konkursu. 
 • W sprawach nie ujętych w Regulaminie ostateczne decyzje w sprawach konkursu i wynikających  z niego konsekwencji podejmuje Organizator. 

TERMINARZ KONKURSU 

 • Prace należy składać do Pani Janiny Lizoń do 9 stycznia 2023 r. 
 • Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom: 12 stycznia 2023 r. 
 • Informacja o wynikach konkursu będzie opublikowana na stronie internetowej ZSP w Kochcicach 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Przystąpienie przez uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu      oraz wyrażenie zgody na publikację i wykorzystanie pracy konkursowej, podpisanej imieniem  i nazwiskiem jego autora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Załącznik nr 1  

1. IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA                                                     KLASA/GRUPA

…………………………………………………………………….

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)………………………………………………………………………………. przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach w celu organizacji szkolnego konkursu plastycznego pod hasłem „Mistrzowie Energii” zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/ WE, Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1, zwanego dalej RODO. Wyrażam zgodę na publikację pracy mojego dziecka przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach w związku  z organizacją konkursu. 

 

          …………………………………….                                                …………………………..…………………                                                  data, miejscowość                                            podpis rodzica/opiekuna dziecka

#MistrzowieEnergii #MistrzowieEnergiiChallenge #MistrzowieEnergiiOSE #OSE.

Regulamin do pobrania:

https://ose.gov.pl/mistrzowie-energii