Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

KONSULTACJE W SZKOLE – WYTYCZNE MEN, MZ, GIS

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z kalendarzem najważniejszych zmian w systemie oświaty, również w naszej placówce

# od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klas VIII;

# od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej;

# przy organizacji konsultacji uwzględniamy wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego;

# z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać TYLKO uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

NAUCZYCIELU!

# Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone.

# Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskiem nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

# W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.

# Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

# Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

# Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustal bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

UCZNIU!

# Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem.

# Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. W takim przypadku wszyscy zobowiązani jesteście pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

# Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej. Nauczyciel będzie mógł wówczas zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

# Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

# W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowaj dystans społeczny.

# Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji, natychmiast umyj ciepłą wodą i mydłem ręce.

# Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrekcję szkoły.

# Bezwzględnie stosuj zasady higieny, często myj ręce ciepłą wodą i mydłem, nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa, ust.

# Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

# Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans podczas przebywania na korytarzu szkolnym, w toalecie, w szatni, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Udział ucznia w konsultacjach na terenie szkoły odbywa się za pisemną zgodą Rodzica/prawnego opiekuna dziecka.

Rodzic/prawny opiekun ucznia, wyraża pisemna zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia przez pracownika szkoły oraz udostępnia aktualny nr telefonu do bezpośredniego z nim kontaktu.

 

Źródło:https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

MH