Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Deklaracja dostępności

WSTĘP
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka oraz Samorządowe Przedszkole im. Janusza Korczaka, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
https://kochcice.edu.pl/
Data publikacji strony internetowej: 09.11.2017 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2021 r.
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
• niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
• dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kochcicach.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Horst – Zdańkowska
e-mail: zspkochcice@wp.pl
lub kontakt z sekretariatem szkoły – telefon/faks: 34 353 36 30 oraz telefon: 34 353 35 41.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kochcicach stanowią trzy segmenty: A – Pawilon Sportowy, B – Pawilon Dydaktyczny i C – Pawilon Przedszkolny z zapleczem kuchennym.
Do budynku Zespołu prowadzą trzy wejścia: główne wejście od ulicy Parkowej 45, wejście do Pawilonu Sportowego od ulicy Parkowej 45 oraz wejście boczne do Pawilonu C. Każde z wejść posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe zarówno od strony frontowej, jak i przy Pawilonie C (wejście do przedszkola). W budynku na każdym poziomie (parter, 1-sze piętro, 2-gie piętro) znajdują się korytarze. Budynek nie posiada wind. W budynku w Pawilonie A, znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Brak barierek. Do budynku szkoły nie może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem bez wcześniejszej zapowiedzi. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.
INFORMACJE DODATKOWE
STRONA POSIADA:
Narzędzia ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie):
• podwyższony kontrast
• możliwość powiększenia liter
• podświetlane linki
• czytelna czcionka
• mapa strony
• skala szarości
• jasne tło
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wyszukiwarka. Wszystkie elementy aktywne w serwisie, są dostępne za pomocą klawiatury. Na wszystkich badanych stronach menu wygląda i działa tak samo. Stronę zbudowano w oparciu o metodę responsywności (RWD). Dzięki tej metodzie wygląd i układ graficzny strony jest taki sam, bez względu na urządzenie, z którego zainteresowany korzysta (tablet, smartfon, telefon komórkowy).