Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Biblioteka szkolna


BIBLIOTEKA

Czynna w godzinach

JOANNA JELONEK

KATARZYNA GAMBUŚ

PON. 10.35 – 12.30

 

8.45 – 8.50

PON. 9.35 – 10.35

WT. 10.35 – 11.30

 

8.45 – 8.50

WT. 9.35 – 10.35

 

ŚR. 9.00 – 12.30

 

 

CZW. 9.55 – 12.30

 

CZW. 8.00 – 9.45

PT. 8.50 – 10.55

PT. 8.45 – 8.50

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KOCHCICACH

1. Regulamin określa zasady związane z wypożyczaniem uczniom podręczników dotacyjnych.

2. Wypożyczenie podręcznika do domu i jego zwrot jest odnotowane przez bibliotekarza na karcie wypożyczeń.

3. Podręczniki stanowią własność szkoły i winny być użytkowane przez okres minimum trzech lat.

4. Wychowawca ma obowiązek zapoznać rodziców z Regulaminem korzystania z podręczników szkolnych.

5. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

9. Uczeń ma obowiązek obłożyć otrzymane podręczniki i o nie dbać przez cały okres użytkowania.

10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika w terminie, rodzic ucznia jest obowiązany do jego odkupienia i dostarczenia do biblioteki szkolnej.

11. W przypadku, gdy uczeń w trakcie roku szkolnego rezygnuje z nauki w szkole, obowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki.

“Książki kochają każdego, kto je otwiera, dając mu poczucie bezpieczeństwa i przyjaźń, niczego w zamian nie żądając…”    

Cornelia Funke

Nowości książkowe zakupione w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3.

______________________________________________________________________________

Uczniowie i przedszkolaki naszej szkoły brały udział w akcji w akcji promującej czytelnictwo GANG SŁODZIAKÓW.

Aby wypracować nawyk codziennego czytania, każde dziecko otrzymało album z drzewkiem czytelniczym, w którym za każdy dzień głośnego (min. 10min) czytania (dowolnej książki), udokumentowane podpisem rodzica otrzymało naklejkę ze Słodziakiem. Lista nagrodzonych czytelników

______________________________________________________________________________

Działania zaplanowane w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Spotkania z ciekawymi ludźmi z dziedziny literatury, pracującymi na co dzień ze słowem pisanym.
 2. Przeprowadzanie lekcji bibliotecznych w grupach przedszkolnych i w klasach 1-8
 3. Kącik interesującej książki
 4. Zorganizowanie Dnia Głośnego Czytania z zaproszonymi gośćmi
 5. Zorganizowanie konkursu – Recenzja mojej ulubionej książki
 6. Wycieczka do Miejsko – Powiatowej Biblioteki w Lublińcu
 7. Dzień postaci z bajek – konkurs recytatorski
 8. Historia Świętego Mikołaja – lekcja biblioteczna dla uczniów klas 1-3
 9. Współpraca z Gminną Biblioteką – filia w Kochcicach
 10. Współpraca z Miejsko – Powiatową Biblioteką  w Lublińcu


Regulamin Biblioteki Szkolnej

Celem działalności biblioteki szkolnej jest:

 1. Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych.
 2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji – pełnienie roli szkolnego centrum informacji.
 3. Prowadzenie zajęć bibliotecznych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, indywidualne zainteresowania uczniów, promujące czytelnictwo.
 4. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów na dalszych etapach edukacji.
 5. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 6. Kształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
 7. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 8. Rozwijanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi w najbliższej okolicy.

Zbiory biblioteczne

Biblioteka gromadzi:

 • wydawnictwa informacyjne,
 • podręczniki i programy nauczania,
 • wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyk szczegółowych, edukacyjne dokumenty audiowizualne i multimedialne,
 • lektury obowiązkowe i uzupełniające,
 • beletrystykę pozalekturową,
 • literaturę naukową i popularnonaukową zgodnie z potrzebami szkoły, wydawnictwa związane z regionem.

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczać książki wolno tylko na swoje nazwisko.
 3. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
 4. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie w godzinach pracy biblioteki.
 5. Ze zbioru podręcznego uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
 6. Książki, materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom na lekcje. Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych. Wówczas odpowiedzialność materialna za zbiór spoczywa na nauczycielu przedmiotu.
 7. W celu umożliwienia rodzicom korzystania ze zbiorów bibliotecznych, biblioteka jest czynna podczas zebrań dla rodziców.
 8. Maksymalny czas Wypożyczenia książki to 2 tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można go wydłużyć / z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 9. Uczeń może posiadać na swoim koncie jedynie 4 książki. W wyjątkowych sytuacjach o większej ilości książek decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
 10. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 11. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 12. Uczniowie szkoły mają prawo przynależności na zasadzie dobrowolności do Koła Bibliotecznego, którego głównym celem jest promowanie postaw czytelniczych.
 13. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 15. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 16. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 17. W godzinach pracy biblioteki uczniowie mogą korzystać z komputerów i Internetu, w celu poszukiwania informacji do konkursów, projektów i zadań domowych.
 18. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 1. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece oraz do korzystania z Internetu. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail) lub gier i zabaw.
 2. Programy te udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni internetowej.
 3. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 4. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 3 osoby pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.
 5. Internet służy jedynie do celów edukacyjnych (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych). Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 6. Nie dostosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
 7. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.


Na terenie biblioteki obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.