Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Świetlica szkolna

Dyżury w świetlicy:

Codzienny dyżur: 7.00 – 8.00

Poniedziałek: 9.30 -10.30, 11.30 – 15.30

Wtorek: 11.30 – 15.30

Środa:     8.40 -10.40, 12.30 – 15.30

Czwartek: 12.30 – 15.30

Piątek: 10.20 – 11.20, 12.30 – 15.30

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 • Uczniowie przed wejściem do świetlicy mają obowiązek zdezynfekować ręce.
 • Uczeń wychodząc ze świetlicy do przestrzeni wspólnej ( korytarz, szatnia, toaleta) ma obowiązek założenia maseczki zasłaniając usta i nos.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy nie mają obowiązku noszenia maseczek.
 • W świetlicy każdego ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Do świetlicy uczniowie nie przynoszą swoich zabawek i gier.
 • W świetlicy zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.
 • W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych ( podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności) wychowawca świetlicy kieruje ucznia do izolatki oraz niezwłocznie informuje rodziców o konieczności odebrania swojego dziecka ze szkoły.

Świetlica szkolna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W ZSP W KOCHCICACH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady bezpieczeństwa w świetlicy

Aktualne „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.” stanowią, że zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych należy wprowadzić zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy:

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczeń może rozwijać i doskonalić swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób. Aby pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci świetlica zapewnia wszechstronną opiekę wychowawczą. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

Zadania świetlicy:

Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców.

Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.

Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci.

Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz trudności w nauce.

Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach.

Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higieny osobistej.

Zapewnienie uczniom aktywnego odpoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci.

Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska.

Współpraca z rodzicami i wychowawcami.

Cele dydaktyczne:

Rozwijanie procesów poznawczych dziecka, tj. myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość, itp.

Przekazywani informacji na temat tradycji narodowych.


Zapoznanie dzieci z otaczających światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie.

Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych.

Przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej człowieka.

Przekazywanie wiadomości na temat profilaktyki zdrowotnej.

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej.

Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z mediów społecznych.

Cele wychowawcze:

Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy.

Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi intelektualnemu i społecznemu.

Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych tradycji i narodu.

Integracja zespołu świetlicowego, kształtowanie kompetencji społecznych, szczególnie tych związanych ze współdziałaniem oraz komunikacją.

Wdrażanie uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy.

Dbanie o bezpieczeństwo.

Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie.

Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej.

Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach.

Tematyka zajęć w świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 :

Wrzesień:

 1. Witaj szkoło!
 2. Dbamy o nasze bezpieczeństwo!
 3. Pożegnanie lata.
 4. Dlaczego warto pomagać?

Październik:

 1. Przyszła jesień!
 2. Rola sportu w życiu młodego człowieka.
 3. Dzień Edukacji Narodowej.
 4. Zdrowie może być smakowite.
 5. Zwroty grzecznościowe.

Listopad:

 1. Dzień Wszystkich Świętych.
 2. Ja i moja ojczyzna.
 3. Nasze misie i misiaczki.
 4. Dlaczego warto czytać? – Zalety czytania.

Grudzień:

 1. Św. Mikołaj – kim był?
 2. Tradycje i zwyczaje świąteczne.
 3. Choinkowe radości.

Styczeń:

 1. Sposób na nudę – karnawałowe pląsy.
 2. Dokarmiamy zwierzęta zimą.
 3. Dzień Babci i Dziadka.
 4. Stop uzależnieniom.

Luty:

 1. Przyjaźń i tolerancja.
 2. Bezpieczne ferie zimowe.

Marzec:

 1. Święto Kobiet.
 2. Rola warzyw i owoców w diecie.
 3. Powitanie wiosny.
 4. Ciekawe zawody.

Kwiecień:

 1. Wielkanocne tradycje.
 2. Mówię „Nie” cyberprzemocy.
 3. Ziemia – nasz dom.
 4. Co to jest wolontariat?

Maj:

 1. Ważne święta majowe.
 2. Jak powstrzymać agresję?
 3. Dzień Matki.
 4. Komunikacja w rodzinie.

Czerwiec:

 1. Dzień Dziecka.
 2. Właściwe planowanie czasu wolnego.
 3. Dzień Ojca.
 4. Bezpieczeństwo podczas wakacji.

Zasady zachowania w świetlicy szkolnej:


1) Dbamy o bezpieczeństwa swoje i innych- respektujemy polecenia nauczycieli.
2) Nigdy nie opuszczamy świetlicy bez zgody nauczyciela.
3) Jesteśmy dla siebie życzliwi-chętnie pomagamy innym.
4) Dbamy o porządek w miejscu pracy i zabawy.
5) Staramy się dbać o kulturę naszych wypowiedzi. Pamiętamy o używaniu „magicznych słów”.
6) Zawsze dbamy o higienę miejsca, przed ,w trakcie i po posiłku.
7) Nie obrażamy kolegów i koleżanek, nie oszukujemy nauczycieli.
8) Staramy się o to, by wspólnie spędzony czas był nie tylko przyjemny, ale i twórczy.
9) Przed wyjściem poza teren świetlicy, ustawiamy się parami w kolejce i oczekujemy na polecenia nauczyciela.
10) Na obiad, do biblioteki szkolnej i do toalety udajemy się samodzielnie, po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi.
11) Przed opuszczeniem świetlicy pozostawiamy miejsce swojej pracy i zabawy w nienagannym stanie.

Codzienny dyżur od 7.00-8.00
Poniedziałek 10.30-15.30
Wtorek 11.30-15.30
Środa 9.30-15.30
Czwartek  9.30-15.30
Piątek 10.30-15.30


Regulamin pracy świetlicy szkolnej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kochcicach
w roku szkolnym 2018/2019

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku do godziny 15.30,w dniach, w których odbywają się zajęcia wychowawcze. Codziennie pełniony jest dyżur od godziny 7.00 do 8.00.
2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców/ prawnych opiekunów w pierwszym tygodniu września wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z upoważnieniami do odbioru dziecka ze świetlicy.
3. Dzieci przebywające w miejscach nieobjętych opieką nauczycieli i te, które nie dotarły do świetlicy nie podlegają piece nauczycieli świetlicy.
4. Odbierać dzieci ze świetlicy mogą rodzice/ prawni opiekunowie oraz osoby przez nich upoważnione. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów mogą samodzielnie wychodzić do domu.
5. O wszelkich zmianach dotyczących odbierania dziecka ze świetlicy rodzice mają obowiązek pisemnego powiadomienia nauczycieli.
6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania panujących w niej zasad.
7. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, uczeń może zostać tymczasowo zawieszony w zajęciach świetlicowych.
8. W przypadku nieodebrania dziecka do zakończenia zajęć świetlicowych i braku możliwości skontaktowania się z rodzicem/ prawnym opiekunem odbywa się rozmowa w obecności dyrektora szkoły, a następnym krokiem jest powiadomienie policji o zaistniałej sytuacji.
9. Dziecko zostaje skreślone z listy podopiecznych świetlicy, jeśli trzy razy nie zostanie odebrane po skończonych zajęciach przez wskazane osoby, a możliwości wymienione w punkcie poprzednim zostają wyczerpane.
10. Dzieci uczęszczające na zajęcia pozalekcyjne, organizowane na terenie szkoły udaję się samodzielnie.


ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W ZSP

W KOCHCICACH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy:

Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie uczeń może rozwijać i doskonalić swoje zainteresowania, może sprawdzić swoje koncepcje, dokonywać prób. Aby pomagać rodzicom w wychowaniu dzieci świetlica zapewnia wszechstronną opiekę wychowawczą. Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

Zadania świetlicy:

Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach pracy rodziców
Tworzenie warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci.
Rozwijanie zainteresowań intelektualnych, wrażliwości i aktywności twórczej dzieci Pomoc dzieciom w wyrównywaniu braków oraz trudności w nauce Przestrzeganie Praw Dziecka i Praw Ucznia oraz upowszechnienie wiedzy o tych prawach
Ukazanie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie i higieny osobistej Zapewnienie uczniom aktywnego odpoczynku, dbanie o rozwój fizyczny dzieci
Kształtowanie kulturalnej postawy wobec drugiego człowieka i środowiska
Współpraca z rodzicami i wychowawcami Cele dydaktyczne: Rozwijanie procesów poznawczych dziecka, tj. myślenie, mowa, uwaga, spostrzegawczość, itp.
Przekazywani informacji na temat tradycji narodowych
Zapoznanie dzieci z otaczających światem oraz normami obowiązującymi w społeczeństwie
Wprowadzenie różnorodnych zabaw: dydaktycznych, ruchowych, twórczych, tematycznych itp.

Przekazywanie wiadomości na temat kultury osobistej człowieka Przekazywanie wiadomości na temat profilaktyki zdrowotnej Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej
Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z mediów społecznych

Cele wychowawcze:
Przestrzeganie zasad zachowania się w szkole, świetlicy

Kształtowanie u uczniów postawy sprzyjającej ich dalszemu rozwojowi intelektualnemu i społecznemu
Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych tradycji i narodu
Integracja zespołu świetlicowego, kształtowanie kompetencji społecznych, szczególnie tych związanych ze współdziałaniem oraz komunikacją
Wdrażanie uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy
Dbanie o bezpieczeństwo
Zwiększenie poczucia własnej wartości dziecka i wiary w siebie Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka i sprawności fizycznej Kształtowanie sprawności manualnej w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych i zabawach

Tematyka zajęć w świetlicy w roku szkolnym 2018/2019 :

Wrzesień:

1) Witaj szkoło
2) Bezpieczna droga
3) Chcemy żyć w czystym środowisku
Październik:
1) Jak być dobrym kolegą
2) Dzień Edukacji Narodowej
3) Moje hobby
4) Rola warzyw i owoców w życiu człowieka
5) Palcem po mapie
Listopad:
1) Pamiętamy o tych , którzy odeszli- Wszystkich Świętych
2) Najpiękniejsze baśnie
3) Kultura człowieka
4) 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości Grudzień:
1) Wizyta Św. Mikołaja
2) Zapach Świąt
3) Tradycje i zwyczaje świąteczne Styczeń:
1) Witamy Nowy Rok
2) Postanowienia noworoczne
3) Dzień Babci i Dziadka.
4) Co wpływa na nasze zdrowie
5) Stop uzależnieniom
Luty:
1) Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych.
2) Zabawy na śniegu
Marzec:
1) Święto kobiet.
2) Przysłowia i powiedzenia: „W marcu jak w garncu”
3) Powitanie wiosny
4) Wolontariat-ważna sprawa
Kwiecień:
1) Mówimy: ”NIE” agresji
2) Wielkanocne tradycje
3) Rodzina szkolna i moja własna
4) „STOP” wulgaryzmom Maj:
1) Święta majowe
2) Zdrowy styl życia
3) Dzień Matki
4) Magiczna słowa
Czerwiec:
1) Dzień dziecka.
2) Właściwe planowanie czasu wolnego
3) Bezpieczeństwo podczas wakacji

Zasady zachowania w świetlicy szkolnej:

1) Dbamy o bezpieczeństwa swoje i innych- respektujemy polecenia nauczycieli.
2) Nigdy nie opuszczamy świetlicy bez zgody nauczyciela.
3) Jesteśmy dla siebie życzliwi-chętnie pomagamy innym.
4) Dbamy o porządek w miejscu pracy i zabawy.
5) Staramy się dbać o kulturę naszych wypowiedzi. Pamiętamy o używaniu „magicznych słów”.
6) Zawsze dbamy o higienę miejsca, przed ,w trakcie i po posiłku.
7) Nie obrażamy kolegów i koleżanek, nie oszukujemy nauczycieli.
8) Staramy się o to, by wspólnie spędzony czas był nie tylko przyjemny, ale i twórczy.
9) Przed wyjściem poza teren świetlicy, ustawiamy się parami w kolejce i oczekujemy na polecenia nauczyciela.
10) Na obiad, do biblioteki szkolnej i do toalety udajemy się samodzielnie, po zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi.
11) Przed opuszczeniem świetlicy pozostawiamy miejsce swojej pracy i zabawy w nienagannym stanie.