Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Pasowania nadszedł czas…

Dzień 18 października pozostanie na długo w pamięci uczniów klasy pierwszej. W  tym dniu uczniowie przeżywali uroczystość Pasowania na Ucznia. Do tej uroczystości przygotowywali się bardzo sumiennie, cierpliwie uczyli się wierszy i piosenek. Każdy chciał najpiękniej jak potrafi zaprezentować się w tym dniu.   Uczniowie klasy pierwszej zaprezentowali krótki program artystyczny, a po nim złożyli uroczyste ślubowanie przed szkolnym sztandarem. Uczniowie ślubowali dbać o dobre imię szkoły, być dobrym Polakiem, sumiennie wypełniać uczniowskie obowiązki.  Pan Dyrektor symbolicznym ołówkiem pasowała każde dziecko na ucznia klasy pierwszej. Było to bardzo emocjonujące przeżycie dla pierwszoklasistów. Od tej chwili są pełnoprawnymi uczniami.  Małym boha­te­rom zostały wrę­czone pamiąt­kowe dyplomy oraz książki. Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A Rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.
        Za pomoc w przygotowaniu uroczystości dzię­ku­jemy także uczniom i uczennicom klas starszych.