Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Aktywna tablica


W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach bierze udział w Rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

E-koordynator programu: p. Angelika Mika, p. Janina Lizoń(od 11.05.2018 r.)
Nasza szkoła nawiązała współpracę z Zespołem Szkół w Lubecku i Zespołem Szkół w Kochanowicach, między szkołami powstała międzyszkolna sieć współpracy.
W ramach projektu „Aktywna tablica” nasza szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne z projektorami i głośnikami.

ZREALIZOWANE SZKOLENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA TIK W NAUCZANIU:

udział nauczycieli z naszej szkoły w szkoleniu pt. „Programujemy naszą przyszłość – zastosowanie metody edumatrix” zorganizowanym w Kochcicach przez Trenera metody EduMatrix panią Ewę Lesik – 08.01.2018 r.; udział w warsztatach pt. „Wykorzystanie tablicy interaktywnej i aplikacji Quizlet na zajęciach języka obcego” zorganizowanych przez RODN WOM w Częstochowie – 29.01.2018 r. p. Angelika Mika;
udział w warsztatach pt. „Multimedialnie na niemieckim – aplikacje i programy niezbędne do prowadzenia atrakcyjnych lekcji” zorganizowanych przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu – 17.04.2018 r. p. Angelika Mika;
Udział w szkoleniu “Sieć współpracy i samokształcenia – Aktywna tablica” w RODN WOM w Częstochowie – 23.04.2018r. p. Angelika Mika, p. Janina Lizoń.

W ramach realizacji założeń programu nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach, w sieci współpracy oraz opracowali przykłady dobrych praktyk.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK

Klasa: V
Data: 18.01.2018r.
Przedmiot: Matematyka

Temat: Miary kątów w trójkątach.
Cele lekcji:
Uczeń zna i rozumie:
• sumę miar kątów w trójkątach.
Uczeń umie:
• obliczać brakujące miary kątów trójkąta,
• sprawdzać, czy kąty trójkąta mogą mieć podane miary.

Typ lekcji: Lekcja wprowadzająca – ćwiczeniowa.

PLAN ZAJĘĆ

Metody: pogadanka wprowadzająca, pokaz, ćwiczenia interaktywne
Formy: praca równym frontem
Pomoce dydaktyczne: papierowe trójkąty, tablica interaktywna

Przebieg lekcji:
1. Podanie tematu i celu lekcji.
2. Wprowadzenie pojęcia sumy miar kątów wewnętrznych trójkąta z wykorzystaniem papierowych modeli trójkątów. Uczniowie wycinają trójkąty, kolorują kąty. Odrywają rogi i wklejają do zeszytu tak, aby sąsiednie kąty miały wspólny wierzchołek i ramię.
3. Sporządzenie notatki w zeszytach.
4. Ćwiczenia interaktywne kształtujące umiejętności zawarte w celach lekcji:
– aplikacja learningapps.org/603531
– aplikacja learningapps.org/597282.
5. Podsumowanie lekcji.
6. Podanie i objaśnienie pracy domowej:
– zeszyt ćwiczeń zad. 1 i 2 str. 43.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM TIK

Przedmiot: Matematyka
Data: 11.06.2018r.
Klasa: V

Temat: Dodawanie liczb całkowitych.

Cele lekcji
Uczeń zna i rozumie:
• zasadę dodawania liczb o jednakowych znakach oraz liczb o różnych znakach.
Uczeń umie:
• obliczać sumy liczb o jednakowych znakach i o różnych znakach,
• określać znak sumy.

Typ lekcji: Lekcja wprowadzająca – ćwiczeniowa.

PLAN ZAJĘĆ

Metody: gra wprowadzająca, ćwiczenia interaktywne
Formy: praca w parach, praca równym frontem
Pomoce dydaktyczne: karty do gry „Minus z plusem” (materiały dydaktyczne zamieszczone na stronie www.gwo.pl), tablica interaktywna, multipodręcznik GWO

Przebieg lekcji:
1. Podanie tematu i celu lekcji.
2. Wyjaśnienie zasad gry „Minus z plusem”.
3. Rozwiązanie ćwiczenia B str. 206 z wykorzystaniem multipodręcznika GWO.
4. Gra uczniów w parach, zapisywanie wyników w zeszycie.
5. Posumowanie pracy. Sformułowanie przez uczniów ogólnej zasady, kiedy wynik dodawania jest dodatni, a kiedy ujemny oraz w jaki sposób dojść do poprawnego wyniku.
6. Ćwiczenia interaktywne kształtujące umiejętności zawarte w celach lekcji:
– aplikacja learningapps.org/display?v=pjv4a1np518
– aplikacja learningapps.org/display?v=pukh7vzr518
– aplikacja learningapps.org/display?v=pjstc496518
6. Podanie i objaśnienie pracy domowej:
– podręcznik zadanie 1 i 2 str. 207

Scenariusz zajęć zintegrowanych z edukacji polonistycznej i edukacji społeczno – przyrodniczej
dla klasy I z wykorzystaniem TIK
Temat: „Wakacyjne podróże”
Cel ogólny:
· zapoznanie uczniów z bezpiecznym, wakacyjnym wypoczynkiem w górach, nad morzem i jeziorami
Cele szczegółowe:
Uczeń:
· rozwija umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem,
· wie, jakie miejsca w Polsce najchętniej odwiedzają turyści podczas wakacyjnych wyjazdów,
· zna zasady bezpiecznego wypoczynku,
· zna wspólny numer do WOPR i GOPR,
· poszerza wiadomości na temat regionów geograficznych w Polsce,
· wie, że w pasie nadmorskim utworzono parki narodowe,
· potrafi wymienić polskie pasma górskie,
· rozumie pojęcie kraina Wielkich Jezior Mazurskich,
· umie dokonać wyboru,
· umie poprawnie uzupełniać tekst z lukami,
· korzysta z mapy,
· korzysta z tablicy interaktywnej.
· Metody: eksponująca, programowana, praca z tekstem.
Formy: indywidualna, zespołowa
Środki dydaktyczne: „Barwy lata”, wiersz Cz. Janczarskiego pt. „Jedziemy na wakacje”, plansze z zasadami bezpieczeństwa, komputer, tablica interaktywna.
Przebieg zajęć
1. Uczniowie siadają na krzesłach ustawionych w półkolu.
2. O czym będziemy dzisiaj mówić? – wykorzystanie narzędzia reflektor z tablicy interaktywnej – podanie tematu lekcji.
3. Prezentacja, czytanie i analiza wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Jedziemy na wakacje”
Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek,
jutro wakacje, lekcje skończone!
Przeszliśmy wszyscy z klasy do klasy,
z pierwszej do drugiej, z drugiej do trzeciej,
z trzeciej do czwartej, z czwartej do piątej:
choć na świadectwach trójki są czasem,
więcej jest na nich czwórek i piątek.
A teraz wszystkich czeka nagroda:
wakacje, wczasy, słońce, pogoda,
gorący piasek, szum morskiej fali,
kuszący zapach lasu z oddali.
A w lesie piękne ptaków piosenki
i chmurki lotne, i czysty błękit.
Pachnące kwiaty na łąkach w trawie,
kąpiel w jeziorze, łódka na stawie,
perlista rosa na listkach w borze,
złociste pola, rzeka i morze.
4. Gdzie można wyjechać na wakacje? – Morze Bałtyckie i jeziora
Nauczyciel na tablicy interaktywnej prezentuje wiadomości i ilustracje na temat krajobrazu nadmorskiego i pojezierzy – https://www.youtube.com/watch?v=lmfyRk7NLSI
Malowanie na tablicy interaktywnej w programie Power Paint 3d konturu Polski i zaznaczanie na mapie morza.
5. Wyjaśnienie terminów : parki narodowe, „Kraina Wielkich Jezior Mazurskich”.
Projekcja filmu – https://www.youtube.com/watch?v=wPhaXxFQvXs
Praca z tablicą – malowanie w programie Paint zarysu Mazur;
6. Polskie góry – https://www.youtube.com/watch?v=cZIyCCSi0Ew
Nauczyciel prezentuje nazwy polskich pasm górskich wykorzystując mapę zamieszczoną w lekcji w tablicy interaktywnej
Dzieci malują w programie Paint zarys gór;
7. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas wakacji nad wodą: prezentacja filmu – https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
8. Analiza filmu ze szczególnym zwróceniem uwagi na poznane zasady.
9. Zabawa ruchowa „Wakacje”. Uczniowie prezentują wybrane zachowania turystów wypoczywających w górach, nad jeziorami i nad morzem. W poszczególne rejony „jadą pociągiem”
10. Bawy lata – https://www.youtube.com/watch?v=-syFiEruL78, Relaksacja przy muzyce;
11. Ćwiczenia utrwalające barwy, poznane pory roku przy pomocy tablicy i strony edukacyjnej – matzzo.pl.;
12. Podsumowanie i ocena zajęć. Dzieci otrzymują regulamin BEZPIECZNYCH WAKACJI.
Katarzyna Gambus

INFORMATYKA

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK
Temat lekcji: Jak zaprogramować grę w aplikacji Scratch?
Data: 04 04 2018
Klasa: VI

CELE OGÓLNE:
Uczeń tworzy własną grę, poznając bardziej zaawansowane funkcjonalności Scratch
CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • potrafi programować zależności między duszkami w aplikacji Scartch;
  -potrafi dodawać duszki i je edytować;
  -potrafi w poprawny sposób wykorzystywać opcję pętli.
  METODY NAUCZANIA: praktyczne – metody ćwiczebne, realizacji zadań wytwórczych,
  asymilacji wiedzy – pogadanka, dyskusja
  ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
  Dostęp do komputerów (laptopów) z zainstalowanym programem Scratch, komputer podłączony do tablicy interaktywnej, projektora
  PRZEBIEG ZAJĘĆ:

Faza wprowadzająca: Co pamiętamy z poprzednich zajęć? Na czym polega gra komputerowa?
Faza realizacyjna: Tworzenie własnej postaci. Wyświetlenie uczniom kolejnych kroków tworzenia gry. Zaprogramowanie własnej gry: działanie strzałek, poruszanie się postaci, ruch spadających przedmiotów.
Faza podsumowująca: Jak wyglądają nasze gry? Zaprezentowanie własnych gier. Co będziemy robić na kolejnych zajęciach?

JĘZYK ANGIELSKI

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem TIK
Temat: Powtórzenie poznanego słownictwa o godzinach i czynnościach dnia codziennego.
Data: 07.03.2018r.
Klasa: III b

Cel lekcji : utrwalenie wiadomości dotyczących podawania godziny i czynności dnia codziennego

Uczeń potrafi:

 • tworzyć zdania o czynnościach dnia codziennego;
 • układać poprawne zdania o czynnościach wykonywanych przez nich regularnie według treści piosenki;
 • odczytywać podaną godzinę
 • bezkonfliktowo współdziałać w parze i w grupie
 • śpiewać piosenkę
  Formy pracy: praca na forum klasy, praca w parach, praca w grupach
  Metody nauczania:
 • lingwistyczne (komunikatywne)
 • podające (objaśnienia)
  -praktyczne

Środki dydaktyczne:

 • obrazki przedstawiające wykonywane codziennie czynności wyświetlane na tablicy interaktywnej (załącznik 1),
 • tekst piosenki: poszczególne zdania w formie wyciętych pasków dla każdej pary (załącznik 2)
 • piosenka ‘This is the way…’ podany link (załącznik 2)
  Przebieg zajęć:
  Faza wprowadzająca:
 1. Powtórzenie materiału z poprzednich lekcji (podawanie godzin, znajomość czasowników) Zabawa dydaktyczna: „What are you doing?”- Uczniowie są podzieleni na dwie grupy. Zadaniem grupy jest odgadnięcie jak największej ilości wykonywanych czynności pokazanych gestem.
 2. Podanie tematu: Powtórzenie poznanego słownictwa o godzinach i czynnościach dnia codziennego.
  Faza realizacyjna:
 3. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej obrazki ilustrujące czynności wykonywane regularnie (codziennie) przez ludzi. Nauczyciel, na podstawie obrazków, podaje, a następnie zapisuje na tablicy pierwsze zdanie:
  We get up at7 o’clock in the morning.
  Uczniowie układają pozostałe zdania i zapisują je na tablicy.
  Nauczyciel sprawdza na bieżąco poprawność wykonywanego ćwiczenia służąc pomocą w razie konieczności.
 4. Uczniowie pracują w parach. Nauczyciel rozdaje tekst piosenki – pojedyncze zdania każdej parze. Ich zadaniem jest ułożenie w odpowiedniej kolejności zdań wyświetlanych na tablicy interaktywnej zgodnie z tekstem piosenki ‘This is the way…’ , np.
  This is the way we wash our face.
  This is the way we brush our teeth.
  Nauczyciel wyjaśnia, iż jedno zdanie jest dodatkowe i nie usłyszą go w piosence.
  Uczniowie próbują zaśpiewać piosenkę razem z nagraniem.
 5. Uczniowie pracują w grupach. Każda grupa układa swoją piosenkę o czynnościach wykonywanych przez nich regularnie. Uczniowie powinni również podać czas wykonywania danych czynności, np.
  This is the way we go to school at
  9 o’clock in the morning.
  This the way we eat our dinner at 5 o’clock in the afternoon
  Faza podsumowująca:
  Każda grupa prezentuje własną piosenkę.

PRZYRODA

Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI z wykorzystaniem TIK
Temat: W wilgotnym lesie równikowym
Data: 12.04.2018r.
Klasa: VI

Cele ogólne:

 • strefa wilgotnych lasów równikowych: położenie na kuli ziemskiej, klimat,
 • bogactwo gatunków organizmów – typowe rośliny i zwierzęta
 • przystosowania organizmów do życia w wilgotnym i gorącym klimacie
  Cele szczegółowe:
 • charakteryzuje warunki klimatyczne i przystosowania do nich wybranych organizmów w krajobrazie lasu równikowego wilgotnego
 • opisuje krajobraz lasu równikowego wilgotnego, rozpoznaje go na ilustracjach oraz lokalizuje na mapie
 • rozpoznaje i nazywa organizmy roślinne i zwierzęce typowe dla strefy równikowej
 • podaje przykłady współzależności między składnikami krajobrazu, zwłaszcza między klimatem (temperatura powietrza, opady atmosferyczne) a rozmieszczeniem roślin i zwierząt

Metody:

 • wykład (prezentacja multimedialna)
 • pogadanka
 • praca z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń
 • praca z mapą ścienną/atlasem multimedialnym
 • ćwiczenia interaktywne
 • analiza wykresu klimatycznego (praca w grupach)

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik i ćwiczenia przedmiotowe
 • multibook „Na tropach przyrody 6”
 • wykres klimatyczny strefy równikowej
 • mapa fizyczna świata i mapa krajobrazowa świata
 • atlas multimedialny
 • prezentacja multimedialna
 • zasoby internetowe www.epodręczniki.pl
 • film edukacyjny „Boso przez świat, odc. DŻUNGLA”
 • tablica interaktywna i rzutnik multimedialny

Przebieg zajęć
Faza wprowadzająca:

 • analiza mapy krajobrazowej świata ze szczególnym uwzględnieniem obszarów lasów równikowych
 • przypomnienie podstawowych wskaźników w charakterystyce klimatu

Faza realizacyjna:

 • Wskazywanie na szczegółowych mapach krajobrazowych kontynentów rozmieszczenia lasów równikowych (atlas multimedialny)
 • analiza wykresu klimatycznego wybranego miejsca w strefie wilgotnych lasów równikowych (praca w grupach/parach)
 • wyjaśnienie mechanizmu powstawania deszczy zenitalnych (animacja)
 • przedstawienie typowych roślin i zwierząt żyjących w lesie tropikalnym (prezentacja multimedialna)
 • wskazywanie przystosowań wybranych organizmów do życia w lesie równikowym

Faza podsumowująca:

 • rozwiązywanie utrwalających zadań interaktywnych (epodreczniki.pl, tablica interaktywna)
 • prezentacja filmu edukacyjnego „Boso przez świat, odc. DŻUNGLA”