Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Bezpieczna Szkoła

PODSUMOWANIE PROJEKTU
”BEZPIECZNA SZKOŁA-BEZPIECZNY UCZEŃ”
ZREALIZOWANEGO W ZSP W KOCHCICACH

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach uczestniczyli od września 2014r. do kwietnia 2015r. w ogólnopolskim konkursie pt. ”Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”. Celem projektu było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, a także solidaryzmu społecznego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły oraz uczniów. Przystępując do konkursu uczestnicy przyjęli na siebie zadania, których wykonanie oceniane było przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem otrzymania tytułu i dyplomu Bezpieczna Szkoła było otrzymanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań (nasza szkoła otrzymała aż 98 punktów). Równocześnie trzech nauczycieli wzięło udział w seminarium, które przeprowadziło w formule e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Z całą pewnością możemy stwierdzić, że konkurs „Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń” przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa zarówno na terenie naszej szkoły, jak i wokół niej.

W toku zadań z w/w konkursu przypomniano dzieciom, że oprócz praw, każdy uczeń ma również obowiązki, że oprócz systemu nagród istnieje również system kar. Szukano odpowiedzi, za co nagradzamy i co może być nagrodą oraz co grozi za nieprzestrzeganie prawa i pod jaką może być postacią, co szczegółowo wyjaśniła dzieciom sierż.sztab.p. Monika Wacławek-funkcjonariusz policji z wydziału do spraw nieletnich, która przyjęła zaproszenie do naszej szkoły. Pani Policjantka wyjaśniła dzieciom ,dlaczego przestrzeganie prawa jest tak ważne, jakie konsekwencje mogą ponieść dzieci i ich rodzice ( prawni opiekunowie), którzy łamią prawa innych osób. Uczniowie dzięki temu, że dowiedzieli się, co grozi za łamanie prawa zwiększyli w sobie świadomość konsekwencji podejmowanych decyzji oraz działań. Uczniowie podawali również przykłady naruszania nietykalności cielesnej oraz braku poszanowania godności osobistej ( na podstawie własnych obserwacji z życia szkolnego, pozaszkolnego bądź mediów). Zajęcia uświadomiły uczniom gdzie można znaleźć prawa człowieka, informacje na temat ochrony dóbr osobistych, nietykalności cielesnej, a także czym grozi przeklinanie w miejscach publicznych.
Reasumując przeprowadzone debaty podniosły zarówno ich świadomość społeczną jak i obywatelską oraz rozwinęły w nich umiejętność argumentacji, wyciągania wniosków i prowadzenia dyskusji. Analizowano także istniejące relacje między rodzeństwem, rówieśnikami, rodzicami, domem, w szkole…Odpowiadano na pytanie, co robić, by były one jak najlepsze. W tym celu zostały przeprowadzone pogadanki w klasach I-VI, czego zwieńczeniem był konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów. Prace uczniów przedstawiały właściwe (pożądane) relacje między rówieśnikami, kolegami (podczas zajęć sportowych, wspólnych zabaw, imprez i uroczystości klasowych) oraz między członkami rodziny. Uczniowie doskonale wiedzą, że tylko życzliwość, tolerancja oraz szacunek wobec innych daje poczucie radości, akceptacji i zrozumienia w określonej grupie społecznej. Uświadomiono uczniom, że każdy jest częścią grupy, społeczeństwa, że nie należy myśleć tylko o sobie, być samolubnym, przeciwnie- należy zwracać większą uwagę na osoby samotne, izolujące się, by odnajdując je, wyciągnąć do nich pomocną dłoń-zaoferować im swoją pomoc, wsparcie, bo w grupie, wśród przyjaciół jest łatwiej i radośniej. Przeprowadzone zostały w zespołach klasowych rozmowy na temat samotności i odrzucenia (na podstawie podanych przykładów oraz obserwacji osobistych).Zajęcia te pomogły uczniom zrozumieć osoby samotne i odrzucone. Uwrażliwiły dzieci na problem osamotnienia pokazując, w jaki sposób można takim osobom pomóc. Zajęcia uświadomiły uczniom, że osoby, które mają problemy-różnie mogą reagować-sygnałem do niesienia pomocy powinna być nagła izolacja, czy też zachowanie agresywne danej osoby, która wcześniej się w ten sposób nie zachowywała, należy wtedy bliżej przyjrzeć się jej sytuacji życiowej i swoimi działaniami udzielić jej wsparcia, pomocy. Gościliśmy także w naszej szkole pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Panią Beatę Broniarek, która zapoznała uczniów klas I-VI z zasadami funkcjonowania w/w placówki. Powiedziała dzieciom, jak ważne jest zauważenie osoby samotnej, izolującej się w klasie czy grupie . Ważne jest, by zainteresować się dziećmi uboższymi, które chodzą głodne i nie wyśmiewać ich, tylko zaproponować im swoją bezinteresowną pomoc. Przypomniała, że należy również zwracać uwagę na osoby z naszego sąsiedztwa, starsze- osamotnione, jak również koleżanki czy kolegów, którzy są samotni, ponieważ sytuacja życiowa ich rodziny zmusza rodziców do pracy za granicą, a dzieci wychowywane są często tylko przez dziadków. Warto zgłosić takie osoby do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie otrzymają pomoc (np. materialną), a dzieci borykające się z biedą należy zgłosić wychowawcom lub pedagogom, którzy postarają się o sfinansowanie ciepłych posiłków, wycieczek czy innych potrzebnych rzeczy.
Nikt nie może czuć się samotny, bo życie bywa przewrotne i nigdy nie wiadomo, czy nasza sytuacja życiowa kiedyś diametralnie nie zmieni się i nie znajdziemy się po stronie osoby dziś osamotnionej. Jednym z zadań było zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego na temat:” Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy, zagrożenia, udzielanie pomocy”.
Zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawiciela Policji z wydziału do spraw nieletnich-sierż.sztab.p. Monikę Wacławek, która poinformowała uczniów w jaki sposób właściwie i bezpiecznie korzystać z internetu, portali społecznościowych, co niesie ze sobą ściąganie nieznanych aplikacji na telefony, komputery, przypomniała o konsekwencjach otwierania drzwi osobom nieznajomym, nagabywaniu przez nieznaną osobę, zwróciła uwagę na to, by nie bawić się ostrymi narzędziami, nożami, aby nie wychylać się przez balkon. Przebywając w szkole natomiast zaznaczyła by uważać na schodach, korytarzach, nie biegać, nie popychać, aby zgłaszać wszystkie sytuacje problemowe, w których znajdą się uczniowie, ich koledzy, koleżanki, zgłaszać niezwłocznie agresję słowną, fizyczną. Policjanta poinformowała również o tym, aby nie przynosić ze sobą do szkoły rzeczy drogocennych, dużych sum pieniędzy, przedmiotów wartościowych itd. Podkreśliła, by na ulicy nosić odblaski wieczorną i nocną porą, poruszać się zgodnie ze znakami drogowymi, przechodzić przez jezdnię w miejscach wyznaczonych, aby nie oddalać się od grupy podczas wycieczek szkolnych, nie wsiadać do samochodów osób obcych.
Kolejnym zaproszonym gościem był przedstawiciel Straży Pożarnej. Pan Piotr Chmurak przypomniał dzieciom poprzez prezentację multimedialną jak szybko rozprzestrzenia się pożar (poczynając od pozostawionego niedopałka), wyjaśnił dlaczego nie wolno zostawiać włączonych urządzeń elektrycznych wychodząc z domu , by nie bawić się zapałkami, nie zbliżać do włączonego pieca i do gorących talerzy. Przebywając w szkole zaznaczył, by zgłaszać osobom dorosłym tam pracującym różnego rodzaju pęknięcia powstałe w budynku, a w razie ewakuacji by opuszczać budynek sprawnie i zgodnie ze wskazówkami nauczyciela, nie powracając po zostawione w budynku rzeczy. Uczniowie wszystkich klas poznali rodzaje gaśnic, mieli możliwość przyjrzeć się dokładnie gaśnicy, którą Strażak przyniósł ze sobą. Zapoznani zostali z materiałem szkoleniowym pokazującym właściwe użycie gaśnic proszkowych, śniegowych i innych.
Zaprosiliśmy również do naszej szkoły pracownika Pogotowia Ratunkowego. Pan Marcin Małek pokazał dzieciom jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy. Uczniowie mieli okazję zobaczyć w co wyposażona jest każda kamizelka oraz torba podręczna ratownika medycznego i w co powinna być wyposażona apteczka, dowiedzieli się, że nie wolno im próbować żadnych leków ani wkładać niczego do uszu, oczu, że nie wolno połykać dużych kawałków pożywienia, uzyskali informację – czym grozi nieuzasadnione wezwanie pogotowia ratunkowego. Ratownik medyczny pokazał też, w jaki sposób pomóc osobom(zarówno niemowlętom, jak również starszym dzieciom), które zakrztusiły się pożywieniem. Uczniowie zarówno klas młodszych, jak i starszych bardzo chętnie angażowali się
w zakładanie opatrunków, sprawdzanie tętna, czy oddechu. Uczyli się przywracać akcję serca oraz dowiedzieli się, jak wygląda pozycja bezpieczna, w której należy ułożyć poszkodowanego. Z całą pewnością uczniowie klas I-VI będą bardziej ostrożni zarówno w domu, jak i w szkole oraz na ulicy, dbając o bezpieczeństwo swoje i innych, nie pozostając obojętni na krzywdę innych i udzielając im pomocy na tyle, na ile będzie to możliwe.
Realizując poszczególne zadania rozmawiano z uczniami na temat zdrowego, radosnego spędzania czasu wolnego podczas zimy, jak i w porze letniej. Dzieci stwierdziły, że rozwijając swoje zainteresowania(plastyczne, muzyczne, sportowe, manualne czy czytelnicze) na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych nie mają czasu się nudzić. Przyjemnie spędzając czas wolny w gronie przyjaciół uczą się współpracy w grupie, współodpowiedzialności, namawiają rodziców, dziadków do wspólnej zabawy, spacerów, wycieczek, co sprzyja zacieśnianiu więzi rodzinnych. Są bardziej zadowoleni i uśmiechnięci od dorosłych, którzy dla lepszego samopoczucia czy “zabicia czasu” sięgają różnego rodzaju używki. Uczniowie wykonali rysunki ilustrujące w/w temat, następnie wykonali gazetkę tematyczną pt. “Bawimy się zdrowo i wesoło”. Uczniowie kl.III przedstawili scenki dramowe- na zasadzie kontrastu dziecko/dorosły z zainteresowaniami kontra dziecko/dorosły nudzący się. Udowadniali, że lepiej w szkole i w życiu codziennym radzi sobie ten, który potrafi mądrze gospodarować swoim czasem wolnym.Uczniowie klas starszych natomiast wskazywali zagrożenia wynikające z używania szkodliwych substancji. Dzieci zwróciły uwagę zarówno na fizyczne, jak
i psychiczne negatywne skutki korzystania z używek. Uczniowie podczas lekcji przygotowali również plakaty na ten temat, zwracając uwagę na fakt, iż uzależnienia od w/w substancji ograniczają człowiekowi wolność.
Przeprowadzone zostały zajęcia metodą słowną i dramową. Uczniowie podczas rozmowy kierowanej pytaniami nauczyciela dzielili się swoimi spostrzeżeniami z życia codziennego. Wspólnie analizowano przykłady niewłaściwych zachowań rówieśników-zarówno z kręgu zespołu klasowego, jak również
z zewnątrz. Próbowano wyciągnąć wnioski, dlaczego pewne sytuacje: jak kłótnie, obrażanie się, robienie komuś „na złość” mają miejsce wśród kolegów. Wyselekcjonowano najczęściej powtarzające się problemy i odegrano na ich temat scenki. Okazało się, że często dzieci ulegają złym wpływom kolegów „wymądrzających się”, „rządzących” , dają się podpuszczać, nie potrafią przeciwstawić się ich namowom. W mniemaniu dzieci, w ten sposób zdobywają u nich punkty, zostają przyjęci do “paczki”. Uczniowie, mimo, iż wiedzą, że nie należy ulegać złym wpływom innych, że należy zgłosić się w takim przypadku do nauczyciela, rodzica, kogoś dorosłego, poprosić o pomoc lub radę, nie robią tego i nie chcą tego robić. Obawiają się, że wyjdą na skarżypytę… Zajęcia te podniosły świadomość uczniów na temat zagrożeń płynących z przynależności do grup podwórkowych, a także wskazały,
w jaki sposób uniknąć tych zagrożeń lub radzić sobie z nimi. Jednocześnie uczniowie podawali wiele przykładów, jak z odpowiednimi kolegami można spędzić bardzo fajnie czas, wzajemnie się wspierać
i wspomagać. Dzieci poprzez zastosowanie drzewa decyzyjnego wspólnie określiły pozytywne
i negatywne skutki przynależności do tych grup, doszły do wniosków, że należy ostrożnie dobierać sobie towarzystwo, z którym spędzają wolny czas i być czujnym na wszelkie przejawy agresji słownej
i fizycznej, że należy odcinać się od takich środowisk. Uczniowie na zasadzie kontrastu wskazali grupy, do których warto należeć (klasa szkolna, znajomi z zajęć dodatkowych, rodzina itd.) Wiedzą, że w takim środowisku znajdą zrozumienie, dobre słowo, wsparcie, koleżeńtwo oraz pomoc. Prowadzono też konwersatoria na temat osób niepełnosprawnych w naszym środowisku, osoby te znane są dzieciom zarówno z sąsiedztwa, jak również z mediów czy spektakli profilaktycznych. Uczniowie zwracają uwagę na potrzebę niesienia pomocy takim ludziom, wiedzą, że osoby niepełnosprawne chcą być traktowane pod wieloma względami tak, jak ich pełnosprawni koledzy. Uczniowie pracowali także nad swoją asertywnością. Widzieli zasadniczą różnicę między zachowaniem asertywnym, agresywnym i uległym. Dzieciom uzmysłowiono, że plusy z zachowania asertywnego przewyższają minusy i że warto być asertywnym! Uczniowie uświadomili sobie, iż umiejętność bycia asertywnym jest przydatna nie tylko teraz, ale przyda im się również w dorosłym życiu.
Podsumowując konkurs przybliżył uczniom zagrożenia współczesnego świata i utrwalił prawidłowe wzorce postępowania. Rozmowy ewaluacyjne, wykonywanie prac plastycznych oraz prezentowanie scenek utwierdziły w przekonaniu, że dzieci wiedzą, co robić, by być bezpiecznym zarówno w szkole, jak i poza nią. Uczniowie są świadomi swoich praw i obowiązków, znają procedury postępowania w sytuacji zagrożenia, chcą być asertywni. Uczniowie doskonale potrafią odróżnić dobro od zła, dlatego mają świadomość, że od ich wyborów zależeć będzie ich zdrowie i bezpieczeństwo w dalszym życiu !
Tematyka bezpieczeństwa poruszana jest w naszej szkole w toku kształcenia i wychowania na bieżąco. Zapraszamy do naszej szkoły różnych specjalistów, terapeutów, m.in. ze Śląskiego Centrum Profilaktyki, psychologów z pobliskiej Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, p. Dzielnicowego, funkcjonariuszy policji z wydziału do spraw nieletnich itd., organizujemy różnego rodzaju warsztaty, spektakle, pogadanki, konkursy w celu poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz
w ramach działań profilaktycznych, jednak po raz pierwszy wzięliśmy udział w konkursie „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”. Nie znalazła się jedna osoba, która nie byłaby zaangażowana w ten konkurs, zdobyliśmy nowe doświadczenia, dzieci do wielu zadań wykonywały prace plastyczne wyrażając swoje zdanie na dany temat, pracowały metodą „burzy mózgów”, odgrywały scenki dramowe itd. Forma zajęć angażowała cały zespół klasowy, a praca w grupach pozwoliła uczniom rozwijać umiejętność współpracy. Uczniowie integrowali się i stawali się za każdym razem bardziej odpowiedzialni za powierzone im zadania. Niektóre z zagadnień wymagały od nauczyciela (zwłaszcza w klasach młodszych) dodatkowych działań i objaśnień, aby osiągnąć pożądany cel. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte. Każde z dziesięciu zadań miało swoje przesłanie i wniosło do naszej szkoły wiele pozytywnych emocji i analiz. Jesteśmy dumni, że mogliśmy uczestniczyć w w/w konkursie.

Bezpieczna szkoła to oaza, w której możemy realizować zamierzone cele,

a bezpieczeństwo uczniów jest dla nas najważniejsze !