Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

“Bezpieczna+”

Podsumowanie projektu „Bezpieczna +” w ZSP w Kochcicach
Uczniowie ZSP w Kochcicach, ich rodzice i nauczyciele uczestniczyli w roku szkolnym 2017/2018 w realizacji rządowego programu „Bezpieczna+”.

Celem programu była poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią, a także bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni, kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, poprawa bezpieczeństwa fizycznego w szkole oraz tworzenie warunków do prowadzenia zajęć praktycznych dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W realizacji programu udział wzięło 114 uczniów, 14 nauczycieli i 68 rodziców uczniów.

W ramach programu uczniowie uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez pracowników Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Lublińca na temat budowania pozytywnego klimatu szkoły, poprawy relacji koleżeńskich, radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

Odbyły się spotkania edukacyjne z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej oraz Ratownictwa Medycznego w formie pogadanek i ćwiczeń praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, jak również bezpiecznego zachowania w domu, szkole, na ulicy, w górach, nad wodą i na drogach, a także bezpieczeństwa przeciwpożarowego- uczniowie wzięli udział w próbnej ewakuacji z budynku szkoły.

Zorganizowane zostały konkursy: plastyczny- dla uczniów klas I-III i IV-VII na temat pomagania, akcji charytatywnych i zobrazowania hasła „Przyjaźń”, sprawnościowy , multimedialny dla uczniów klas I-VII i literacki dla uczniów klas IV-VII dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Zorganizowane zostały warsztaty profilaktyczne, które przeprowadzili profilaktyk i terapeuta ze Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii z Katowic dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji, przeciwdziałania agresji i zachowaniom dyskryminacyjnym.

This slideshow requires JavaScript.

W ramach programu zakupione zostały apteczki pierwszej pomocy, które stanowią wyposażenie sal lekcyjnych, przenośny ekran projekcyjny, gry planszowe z zakresu edukacji społecznej, dotyczące dojrzałości emocjonalnej i społecznej uczniów oraz edukacyjne programy multimedialne dotyczące bezpieczeństwa.

Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach i konkursach, wystąpili również w przedstawieniu profilaktycznym adresowanym dla całej społeczności szkolnej i przedszkolnej pt. „Bezpieczeństwo na drodze”.

Po dokonaniu analizy przeprowadzonych działań stwierdza się, że w szkole panuje pozytywny klimat, uczniowie potrafią dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, znają zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu, starają się unikać agresji, a konflikty rozwiązywać z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji

Uważamy, że zwiększyło się bezpieczeństwo podczas korzystania z internetu, nie występują żadne zachowania dyskryminacyjne, zmniejszyła się liczba zachowań agresywnych, a uczniowie są bardziej zaangażowani w życie szkoły.

Z całą pewnością udział w programie przyczynił się również do opóźnienia inicjacji oraz przeciwdziałania pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych.

Anna Maroń – pedagog szkolny