Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

REGULAMIN wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego

1. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń (zwany dalej „uczniem”) Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kochcicach, który nie posiada komputera domowego.
2. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka).
3. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły, na okres trwania nauczania zdalnego.
4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy Regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
5. W razie braku możliwości wypożyczenia komputera, obowiązuje kolejka wg daty zgłoszenia zapotrzebowania.
6. Po uzyskaniu zgody, komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi, a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.
7. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w takim stanie, w jakim otrzymał go w dniu wypożyczenia.
8. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia, odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
9. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
10. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
11. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
12. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.
13. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób, mogący naruszać prawa autorskie.
14. Zwrot komputera następuje najpóźniej w dniu wznowienia nauki w szkole lub na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
15. Bez podania przyczyny Dyrektor Zespołu ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
16. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
17. W kwestiach spornych, nie objętych niniejszym regulaminem, decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2020 r.

UWAGA: w razie problemów z Internetem, korzystaniem z komputera w domu, nauką zdalną – uczniowi zapewniona będzie możliwość nauki w tzw. „stacji” nauki zdalnej na terenie szkoły. MH