Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2023/2024

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kochanowicach informuje, że od 1 do 15 września 2023 roku przyjmowane będą wnioski o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tzw. stypendium szkolne) dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych zamieszkałych na terenie gminy Kochanowice. Do wniosku należy dołączyć m.in. dokumenty potwierdzające osiągane dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, tj. sierpień 2023r.
          Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 600,00 zł netto), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
          Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kochanowicach czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Wnioski można pobrać u pracowników Ośrodka lub ze strony internetowej http://www.gopskochanowice.pl w zakładce „Druki do pobrania”.

Beata Chmurak-Broniarek
GOPS Kochanowice