Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Szkolny-Konkurs-Ortograficzny-O-Pioro-Dyrektora-1

 

Szkolny Konkurs Ortograficzny

 „O Pióro Dyrektora”

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAM UCZNIÓW KLAS IV – VIII

DO UDZIAŁU W

SZKOLNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

„O PIÓRO DYREKTORA”

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN:

CELE KONKURSU:

 

 • Krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny,
 • Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych,
 • Podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”,
 • Wyrabianie nawyku poprawnego pisania,
 • Rozwijanie logicznego myślenia, umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 • Urozmaicenie toku nauczania,
 • Podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,

 

FORMA KONKURSU
Konkurs ma formę dyktanda.

 

PRZEBIEG KONKURSU I KRYTERIA OCENY:

Do konkursu przystępują uczniowie – ochotnicy ze wszystkich klas IV-VI  i VII – VIII

Przychodzą do szkoły tylko na czas trwania konkursu, przydzieleni do poszczególnych sal

w pełnym reżimie sanitarnym.

 

Przebieg dyktanda:

 

1.Podczas pisania dyktanda nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się z innymi uczestnikami, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefony komórkowe, notesy, laptopy, słowniki itp.).

2.Oceniana będzie również interpunkcja.

3.Nie wolno pisać dyktowanego tekstu literami drukowanymi.

4.Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na               niekorzyść piszącego.

5.Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. W poprawkach także nie wolno używać liter drukowanych.

 

 

 

 

 • „ PIÓRO DYREKTORA” przyznane zostanie uczestnikom, którzy napiszą tekst bezbłędnie. W przypadku braku takich osób tytuł i nagrody otrzymają Ci, którzy popełnią najmniej błędów.
 • Wgląd do własnej pracy będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów po zakończeniu imprezy.
 • Tekst ortograficzny przygotowuje oraz ocenia komisja złożona z nauczycieli polonistów.

 

TERMIN  I MIEJSCE KONKURSU:

 

Dyktando odbędzie się w 27 stycznia (środa) 2020r. od godz. 09.45 w ZSP w Kochcicach


Dla klasy: czwartej, piątej i szóstej o godzinie 09.45 – 10.30.
Dla klasy siódmej i ósmej o godzinie 10.45 – 11.30

 

ZASADY OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną dyktanda zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu punkty są odejmowane od określonej maksymalnej liczby punktów wg zasady:
 • błąd I stopnia – 1 pkt;
 • błąd II stopnia – 1/2 pkt.
 • Za błędy I stopnia uważa się pisownię rz – ż, ó – u, h – ch, pisownię “nie”
  z czasownikami; pisownię wyrazów wielką literą, opuszczenie wyrazu.
 • Błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów, pisownia “nie” z przymiotnikami, rzeczownikami i przysłówkami, itp.
 • Dwa błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu II stopnia.

 

 

ZGŁOSZENIA DO KONKURSU:

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka polskiego:

 

Matusek Klaudia

Warzyńska Monika

 

 

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną ogłoszone do 10 lutego 2021 roku na stronie internetowej szkoły.

KOMISJA KONKURSOWA:


Matusek Klaudia

Warzyńska Monika

 

NAGRODY:
Za zajęcie pierwszego miejsca na każdym poziomie klas przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

 

KOORDYNATOR KONKURSU: 

Monika Warzyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI

 

 

 

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych)  biorących udział w Konkursie

 

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2016 r. poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego

dziecka

……………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

ucznia …………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego  udziałem w „Szkolnym Konkursie Ortograficznym”

 w roku szkolnym 2020/2021.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem „Szkolnego Konkursu Ortograficznego”

i akceptuję jego postanowienia.

 

 …….. …………………………………………………………………………………………………………………

podpis rodzica (opiekuna prawnego)

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych „Szkolnego Konkursu Ortograficznego” na stronie internetowej  szkoły wizerunku mojego dziecka.

 

 ………………………………………………………………………………………………………………….

podpis rodzica (opiekuna prawnego)