Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

Ważne!

W związku z przedłużeniem obostrzeń do dnia 18 kwietnia przypominamy, iż istnieje możliwość zgłoszenia dziecka na dyżur zgodnie z poniższym rozporządzeniem.

Rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021r. poz. 561 § 2 pkt.4

o nasypującej treści:

4.Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie rodziców potrzebie kształcenia specjalnego,

2)rodziców dzieci, którzy:

a)są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,     

b)realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e)wykonują działania ratownicze,

f)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz.1876 i2369),

g)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

h)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa wart.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,

i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k)są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.

Dzieci prosimy zgłaszać u wychowawców grup. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na dzień przed planowanym przyjściem dziecka do przedszkola.