Biuletyn Informacji Publicznej
 Biuletyn Informacji Publicznej
 e-Dziennik
 e-Dziennik

ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA

Szanowni  Państwo, drodzy Uczniowie!
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 roku, od poniedziałku 26 października do 08 listopada 2020 roku, klasy 4 – 8 przechodzą na nauczanie zdalne.
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kochcicach, nauczanie zdalne będzie zorganizowane według poniższych zasad:
ZASADY  PRACY  KLAS IV – VIII  W OKRESIE  NAUCZANIA  ZDALNEGO
1. Ocenianie postępów ucznia odbywa się zgodnie z przyjętymi  w szkole zasadami statutowymi.
2. O postępach ucznia rodzic jest informowany za pomocą platformy classroom lub wiadomości telefonicznej.
3. W pracy zdalnej, nauczyciele wykorzystują platformę CLASSROOM,  poczty klasowe oraz łącza telefoniczne.
4. Udział ucznia w zajęciach online  jest potwierdzeniem jego obecności.
5. W lekcji prowadzonej online  może brać udział jedynie uczeń i rodzic/prawny opiekun. Uczniowie używają własnego imienia i nazwiska (nie posługują się pseudonimami).
6. Nagrywać i przechowywać  materiały z zajęć  na ustalonych nośnikach  mogą jedynie nauczyciele.
7. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach  nie prowadzonych w trybie online  jest zaznaczenie obecności na liście obecności.
8. Odrabianie lekcji oraz zapoznanie się z zadanym materiałem, jest obowiązkiem każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problemy z dostępem do komputera lub Internetu, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy klasy.
9. Uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał żadnych prac
w podanym przez nauczyciela terminie, może otrzymać ocenę negatywną, z możliwością jej poprawy. Poprawa otrzymywanych ocen bieżących jest możliwa w formie i w dniu ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu nauczania, poprzez platformę classroom lub inne dostępne komunikatory.
10. Rodzic/prawny opiekun ucznia, usprawiedliwia nieobecność ucznia za pośrednictwem łącza telefonicznego z wychowawcą klasy, w terminie określonym w statucie szkoły.
11. W czasie nauki zdalnej, zajęcia klas IV – VIII odbywają się zgodnie z przyjętym planem zajęć oraz w  godzinach w nim określonych.
12. Ustala się następujące obowiązkowe minimalne ilości lekcji prowadzonych zdalnie:
a) zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII, które zgodnie z ramowymi planami nauczania realizowane są w ilości 4 godzin tygodniowo – 1 lekcja tygodniowo;
b) zajęcia z pozostałych przedmiotów, realizowane zgodnie z ramowymi planami nauczania.
13. W okresie objęcia ucznia trybem zdalnym, zajęcia logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne oraz rozwijające uzdolnienia uczniów, prowadzone są online zgodnie z przyjętym w szkole planem lekcji i w godzinach w nim określonych. Ewentualne zmiany mogą być wprowadzone na prośbę rodzica, po akceptacji dyrektora szkoły.
14. W okresie objęcia ucznia trybem zdalnym, wsparcie udzielane  przez pedagoga i psychologa szkolnego oraz zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego  obowiązkowo realizowane są co najmniej raz na tydzień w trybie online. O pozostałych formach, wynikających z potrzeb ucznia oraz specyfiki zajęć, decyduje nauczyciel po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.
15. Zajęcia, o których mowa w pkt. 13., realizowane są zgodnie z przyjętym w szkole planem  oraz w godzinach w nim określonych. Zmiana terminu jest możliwa na prośbę rodzica , za zgodą dyrektora szkoły.
16. Czas trwania zajęć prowadzonych online wynosi nie mniej niż 30 min. i nie więcej niż 60 min.
18. Uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji w danym dniu, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatek – tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych.
19. Uczniowie w okresie nauki zdalnej, zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przestrzegania etykiety językowej i kultury w komunikacji z nauczycielami i rówieśnikami. Kamery podczas lekcji online powinny być włączone.
20. Wymiana informacji między rodzicami i nauczycielami – w tym zebrania rodziców – odbywają się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wychowawca klasy może ustalić inny sposób komunikacji, dostępny dla wszystkich.
21. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się zmiany w organizacji nauczania zdalnego za zgodą dyrektora szkoły.
Kochcice, 23.10.2020 r.
UWAGA:
W okresie 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r., klasy I – III pracują w trybie stacjonarnym, uczniowie przychodzą do szkoły według obowiązującego w tym czasie planu zajęć.
Przypominamy, że zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, w godzinach 8.00 – 16.00, uczniowie poniżej 16 roku życia, mają zakaz poruszania się bez opieki dorosłych. Nie dotyczy sytuacji, kiedy korzystają z zajęć na terenie szkoły.
Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie mogą sami uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będą tzw. „stacje” nauki zdalnej na terenie szkoły (nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole, z wykorzystaniem szkolnych komputerów).
Istnieje możliwość wypożyczenia laptopa do domu, na czas nauki zdalnej.


M. Horst